در مورد پروژه خود با ما صحبت کنید

سخت افزار

ادغام سیستم های کسب و کار برای افزایش بهره وری و کاهش خطر با اطمینان از اینکه سیستم شما به عنوان یک چارچوب واحد عمل می کند.

تماس با ما
سیستم های توسعه یافته آساراد
سایپا یدکw
سایپا یدک
سامانه کنترل تردد  سایپا جهت نظارت، مدیریت  و ایجاد سطوح دسترسی برای  کنترل ورود خروج  2000 کارمند به همراه وسایل نقلیه این شرکت و 6 تعمیرگاه آن به صورت یکپارچه و مجتمع ایجاد شده